REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG


§ 1. Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady związane ze świadczeniem Usług przez Epic Golf, w tym określa:

                        i.            zasady rejestracji i rezerwacji usług;

                      ii.            zasady świadczenia przez Epic Golf Usług w obiektach Epic Golf, w szczególności usług wynajmu symulatorów golfowych;

                     iii.            uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy zawartej z Epic Golf;

                     iv.            zasady odpowiedzialności Epic Golf z tytułu realizacji Usług;

                      v.            zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 1. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2. Definicje

Epic Golf – Epic Anna Kulikowska, Wał Miedzeszyński 608, 03-994 Warszawa, NIP 7392543092: e-mail: sklep@epicgolf.pl, tel.: 603729999;

Karnet – abonament uprawniający do wielokrotnego korzystania z Usług świadczonych przez Epic Golf

Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawiera bądź wyraża wolę zawarcia Umowy z Epic Golf;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Produkt – oznacza Vouchery oraz fizyczne towary dostępne do nabycia w Sklepie Internetowym;

Rejestracja – proces zakładania przez Klienta konta w Serwisie, zawierającego dane Klienta, służące do jego identyfikacji w Serwisie oraz dokonywania Rezerwacji i zawierania Umowy;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Rezerwacja – zarezerwowanie Usługi i terminu jej realizacji, dokonane za pośrednictwem Serwisu;

Symulatory – symulatory golfowe, w tym Trackman, Foresight i PuttView;

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Epic Golf, dostępny pod adresem epicgolf.pl;

Sklep Internetowy – sklep prowadzony przez Epic Golf za pośrednictwem stron Serwisu, w którym możliwy jest zakup Produktów na odległość;

Umowa – umowa o świadczenie Usługi (w tym o sprzedaż Produktu) zawarta pomiędzy Klientem a Epic Golf;

Usługa – sprzedaż towarów (Produktów) za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jak również świadczone przez Epic Golf usługi, w tym w szczególności świadczona przez Epic Golf usługa wynajmu symulatora golfowego, na którą mogą składać się dodatkowe świadczenia, jak w szczególności –szkolenie oraz fitting sprzętu golfowego;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Użytkownik – osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Usługi nabytej przez Klienta (przy czym Użytkownikiem może być również sam Klient będący osobą fizyczną);

Voucher – Produkt uprawniający do skorzystania z usługi oferowanej przez Epic Golf. O ile Regulamin nie przewiduje szczególnych warunków dotyczących Voucherów, do zasad ich zakupu przez Klienta stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Produktów. Przez Voucher będą również rozumiane dla potrzeb interpretacji Regulaminu tak zwane "Karnety";

Zamówienie – zamówienie Produktu dokonane przez Klienta w Sklepie Internetowym.

§ 3. Rejestracja

 1. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Po jego wypełnieniu Klient otrzyma wiadomość e-mail na adres podany w formularzu z potwierdzeniem Rejestracji. Pierwsze zalogowanie się do konta jest równoznaczne z jego aktywowaniem. W razie utraty loginu lub hasła dostępu do konta, Klient może skorzystać z procedury ich odzyskiwania, klikając na odpowiednie pola dostępne w Serwisie.
 2. Podczas Rejestracji Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 3. Klient powinien zachować w tajemnicy i odpowiednio chronić login i hasło.
 4. W zakresie dopuszczonym przez prawo Epic Golf nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub niepełnych danych oraz za skutki posłużenia się loginem i hasłem Klienta przez osobę trzecią.
 5. W celu przeglądania Serwisu nie jest konieczna Rejestracja.
 6. Dokonywać Rezerwacji oraz nabywać Usługi (zawierać Umowę) za pośrednictwem Serwisu mogą wyłącznie Klienci, którzy uprzednio dokonali Rejestracji.
 7. Do korzystania z Serwisu, w tym dokonania Rejestracji, Rezerwacji i zawarcia Umowy, niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari itp.). Ponadto, do dokonania Rejestracji, Rezerwacji i zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 4. Zasady ogólne

 1. Podane w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.
 2. Płatność za Usługę jest możliwa przy użyciu dostępnych w Serwisie metod płatności elektronicznych, w tym w szczególności za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Usługa płatnicza jest oferowana Klientowi przez Przelewy24, obsługiwany przez DialCom24 z siedzibą w Poznaniu. Przed dokonaniem płatności Klient powinien zapoznać się z regulaminem płatności Przelewy24 i go zaakceptować.
 3. Dokonanie płatności za Usługę za pośrednictwem elektronicznych kanałów płatności zostanie potwierdzone przez Epic Golf w drodze przesłania Klientowi wiadomości e-mail.
 4. Ceny Usług wskazane w Serwisie zawierają podatek VAT.

 

Zasady dotyczące nabywania Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego

§ 5. Zamawianie Produktów; cena

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dokonać wyboru Produktu lub Produktów. Opcjonalnie, Klient może wskazać dodatkowe życzenia w trakcie składania Zamówienia, zgodnie z dostępnymi w Serwisie możliwościami, w szczególności inne miejsce dostawy niż miejsce zamieszkania lub siedziba Klienta, zgłoszenie woli otrzymania faktury itp.
 2. Dokonując zakupu Produktu należy wybrać jego odpowiednie opcje, opisane w Serwisie, takie jak rozmiar, kolor itp. W przypadku Voucherów lub Karnetów, należy dokonać wyboru typu, w zależności od rodzaju i zakresu usługi, którą Klient chciałby nabyć, i ewentualnie dokonać wyboru dodatkowych opcji, takich jak np. dni lub godziny tygodnia, w których można skorzystać z Usługi, do jakiej uprawnia Voucher, liczbę minut, miejsce realizacji Usługi itp.
 3. Zamówienie zostaje złożone z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.
 4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Epic Golf dotycząca zakupu Produktu zostaje zawarta na czas oznaczony wykonania przez Strony obowiązków wynikających z Umowy. Umowa może być rozwiązana w trybie i na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, kodeksu cywilnego i Ustawy. W przypadku zakupu Voucherów lub Karnetów, umowa wygasa również z chwilą upływu okresu ważności Vouchera lub Karnetu, bez dalszych roszczeń po którejkolwiek ze Stron. Okres ważności Vouchera może być podany w Serwisie lub na Voucherze.
 5. Przedmiotem Umowy sprzedaży Produktów są Produkty, których główne cechy są podane w Serwisie. Przed złożeniem Zamówienia, w Serwisie widoczne są również koszty dostawy Produktu (w przypadku dostawy Produktów fizycznych do miejsca zamieszkania bądź innego miejsca wskazanego przez Klienta), a po wyborze przez Klienta opcji dostawy Klient jest informowany i akceptuje ostateczną sumę do zapłaty, na którą składa się cena brutto za Produkt, koszt dostawy oraz ewentualne dodatkowe koszty każdorazowo podane w Serwisie.

§ 6. Dostawa; jakość Produktów

 1. Czas realizacji Zamówienia na Produkt fizyczny (odzież, akcesoria, Vouchery i Karnety w formie kart itp.) wynosi do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 2. Produkt wysyłany jest do Klienta przesyłką kurierską, na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą Voucherów i Karnetów, w przypadku zakupu których Klient wybrał opcję dostawy w formie elektronicznej (Voucher i Karnet elektroniczny. Vouchery elektroniczne są wysyłane w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, niezwłocznie po opłaceniu Zamówienia. Kredyty i Pakiety minutowe są możliwe do wykorzystania przez Klienta niezwłocznie po dokonaniu płatności.
 4. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż Produkt nie jest dostępny, Epic Golf powiadomi o tym Klienta na adres e-mail oraz dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta środków. Jeśli niedostępne są niektóre Produkty wskazane w Zamówieniu bądź, jeśli Produkt może zostać dostarczony, ale w terminie dłuższym niż wskazany w ust. 1, Klient może podjąć decyzję o anulowaniu części bądź całości Zamówienia.
 5. Epic Golf przewiduje możliwość wysyłek Produktów wyłącznie do odbiorców na terytorium Polski. W przypadku chęci zamówienia Produktów za granicę, należy skontaktować się z Epic Golf. Ograniczenie to nie dotyczy produktów sprzedawanych w formie elektronicznej.
 6. W przypadku uszkodzeń przesyłki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 7. Epic Golf zobowiązuje się do dostarczenia Produktów wolnych od wad.
 8. W przypadku wad fizycznych Produktu:

                        i.            jeśli Klientem jest Konsument – Epic Golf ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach wynikających z Regulaminu, kodeksu cywilnego oraz Ustawy. W szczególności, Epic Golf ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego;

                      ii.            jeśli Klient nie jest Konsumentem, w przypadku wady Produktu Epic Golf zobowiązuje się – według swojego wyboru - wymienić Produkt na wolny od wad bądź dokonać zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny za wadliwy Produkt (odstąpienie od Umowy). W pozostałym zakresie odpowiedzialność Epic Golf za wady fizyczne Produktu, w tym w szczególności odpowiedzialność z tytułu rękojmi, zostaje wyłączona.

 1. W przypadku wad prawnych Produktu, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 – 7 Regulaminu, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zakupu Produktu dokonanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy, w ciągu 14 dni od daty odebrania Produktów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres sklep@epicgolf.pl.
 3. Klient może skorzystać z następującego wzoru odstąpienia od umowy:

- Adresat: Epic Golf, 03-994 Warszawa, Wał Miedzeszyński 608, e-mail: sklep@epicgolf.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: __________________

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)

- Adres Konsumenta(-ów)

- Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) niepotrzebne skreślić.

 1. Epic Golf potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wysyłając do Klienta wiadomość email na adres poczty elektronicznej.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt powinien zostać zwrócony na adres Epic Golf wskazany w definicjach Regulaminu. W przypadku Voucherów dostarczonych elektronicznie, jak również Karnetów, nie ma konieczności ich odsyłania. Po otrzymaniu przez Epic Golf oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, Epic Golf zablokuje kod widoczny na Voucherze, umożliwiający skorzystanie z usługi oraz zablokuje możliwość wykorzystania minut nabytych w ramach Karnetu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Epic Golf zwróci Konsumentowi niezwłocznie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, zgodnie z przepisami Ustawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Serwisie, Epic Golf nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument. Epic Golf nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 5. Epic Golf dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Odstąpienie od Umowy nie jest możliwe w przypadku jakichkolwiek zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych prowadzonych przez Epic Golf.

§ 8. Warunki szczególne dotyczące Voucherów i Karnetów

 1. Voucher – w okresie jego ważności – uprawnia do skorzystania z usług oferowanych przez Epic Golf, zgodnie z opisem zamieszczonym w Serwisie dla danego Vouchera. W celu skorzystania z takich Usług konieczne jest dokonanie Rezerwacji w Serwisie terminu realizacji Usługi.
 2. O ile dany Voucher nie stanowi wyraźnie inaczej, będzie on ważny przez okres 12 miesięcy od dnia jego zakupu i w powyższym okresie uprawnia do dokonania rezerwacji Usług.
 3. Możliwa jest zmiana przez Klienta dokonanej przez niego rezerwacji (nie później niż na 1 dzień przed zarezerwowanym terminem), jednak wyłącznie pod warunkiem dostępności terminów danej usługi oraz z zastrzeżeniem, iż dokonanie takiej zmiany może podlegać dodatkowej opłacie, której wysokość i sposób uiszczenia zostanie wskazany w Serwisie. Wysokość opłaty może w szczególności zależeć od tego, w jakim czasie przed zarezerwowanym lotem Klient chciałby dokonać zmiany.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt. 12) Ustawy, po wykorzystaniu Vouchera dla potrzeb dokonania rezerwacji usługi (tj. dokonania wyboru terminu skorzystania z usługi z podaniem kodu Vouchera), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w tym w przypadku, jeśli stroną umowy jest Konsument.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej, Klient ma prawo odstąpić od Umowy zakupu Usługi, nabytej w ramach Karnetów, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Do złożenia oświadczenia znajdują odpowiednie zastosowanie zasady opisane w § 7 powyżej.
 6. Rozpoczęcie realizacji Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy będzie możliwe jedynie pod warunkiem, iż Klient – poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa - złoży wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie. W powyższej sytuacji, jeżeli Klient wykona prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania, Klient będzie miał obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem, iż cena takich świadczeń (w szczególności cena wynajmu symulatorów) będzie określona według ich wartości rynkowej z dnia skorzystania przez Klienta ze świadczenia bądź z dnia zawarcia Umowy (w zależności, która z cen będzie korzystniejsza dla Klienta). Informacje o cenach dostępne są na stronach Serwisu bądź w recepcji lub, na żądanie Klienta, mogą zostać wysłane na wskazany przez niego adres e-mail.
 7. W przypadku dokonania Rezerwacji przy wykorzystaniu Karnetu, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie dokonanej Rezerwacji, zgodnie z art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta. Klient może zmienić rezerwacje zgodnie z paragrafem poniżej.

§ 9. Rezerwacja

 1. Poprzez wybór odpowiednich opcji w Serwisie Klient może dokonać Rezerwacji, w szczególności wybierając Usługę i termin jej realizacji.
 2. Dokonując wyboru Usługi należy zwrócić uwagę na szczegóły podane w Serwisie, w m.in. godziny rezerwacji.
 3. Po zaznaczeniu danego pola z terminem realizacji Usługi (jeszcze przed zaakceptowaniem Rezerwacji) Klient uzyska informację o cenie Usługi.
 4. Akceptacja Rezerwacji, w tym ceny Usługi, następuje poprzez zaznaczenie pola „Rezerwuję” lub innego równoznacznego. Następnie, Klient zostaje przekierowany na stronę, na której znajduje się link do Regulaminu. Po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i treścią oświadczenia, jak również potwierdzenia chęci dokonania Rezerwacji, Klient zostaje przekierowany na stronę płatności.
 5. Po dokonaniu Rezerwacji Klient otrzyma zwrotnie wiadomość e-mail z potwierdzeniem szczegółów zarezerwowanej Usługi, w tym jej rodzaju, terminu i ceny Usługi.
 6. Zawarcie przez Klienta z Epic Golf Umowy następuje z chwilą dokonania zapłaty za Usługę.
 7. Jeśli Klient nie dokona płatności za Usługę objętą Rezerwacją w ciągu 1 godziny od momentu złożenia Rezerwacji, taka Rezerwacja zostanie anulowana, bez żadnych dalszych roszczeń po którejkolwiek ze Stron.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Epic Golf zostaje zawarta na czas wykonania Usługi.
 9. W przypadku dokonania Rezerwacji oraz jej opłacenia (zawarcia Umowy z Epic Golf), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta, takie prawo nie przysługuje Klientowi również w przypadku, jeśli stroną Umowy jest Konsument.
 10. Klient może zmienić termin swojej rezerwacji nie później niż na 24 godziny przed przypadającym terminem rezerwacji. Przekroczenie tego terminu jest równoznaczne z wykorzystaniem rezerwacji zarówno opłaconej jak i zarezerwowanej przy użyciu Karnetu.

 

Pozostałe zasady związane z realizacją Usług

§ 10. Jakość Usług; reklamacje

 1. Epic Golf zobowiązuje się do realizacji Usług zgodnie z warunkami Umowy, zasadami wynikającymi z Regulaminu i obowiązującego prawa oraz przy dochowaniu należytej staranności, ocenianej przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru wykonywanej działalności. W szczególności, Epic Golf zobowiązuje się do dostarczenia Produktów wolnych od wad.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji odnośnie Usług, jak również innych działań realizowanych przez Epic Golf w związku z Usługami.
 3. Reklamacje można składać za pośrednictwem wiadomości email na adres: sklep@epicgolf.pl lub listownie na adres Epic Golf, wskazany w definicjach.
 4. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Klienta i opis reklamacji.
 5. Epic Golf rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, zawiadamiając Klienta o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail podany na koncie Klienta w Serwisie, chyba że Klient zażądał w reklamacji wysłania odpowiedzi na inny adres.
 6. W przypadku Usług wypożyczenia symulatora golfowego, w razie niemożności realizacji Usługi z przyczyn nieleżących po stronie Klienta, w szczególności z powodu przerw w dostawie energii elektrycznej, Epic Golf zaproponuje Klientowi możliwość realizacji Usługi w innym, uzgodnionym przez Strony terminie.
 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do gwarancji prawidłowości realizacji Usług przez Epic Golf i uprawnień Klienta lub Użytkowników w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji Usługi, znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w razie nabycia Usługi przez Konsumenta – również przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

§ 11. Zmiany

 1. W zakresie opisanym w Serwisie oraz z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Epic Golf dopuszcza dokonywanie przez Klienta zmian Umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:

                        i.            daty dokonanej Rezerwacji Usługi, w tym również w przypadku, jeśli Użytkownik nie stawił się w obiekcie Epic Golf w zarezerwowanym terminie wykonania Usługi;

                      ii.            zmiany dokonanej Rezerwacji na Voucher;

                     iii.            odnowienia okresu ważności Vouchera (po dacie wygaśnięcia);

                     iv.            zmiany innych, wskazanych w Serwisie, zasad świadczenia Usługi.

 1. Dokonywanie zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej, wiąże się z dodatkową opłatą, której wysokość wynika z cennika dostępnego w Serwisie. Wysokość opłaty zależna jest przede wszystkim od rodzaju zmiany, w tym czasu, który pozostaje do zarezerwowanej daty świadczenia Usługi.

§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników jest Epic Anna Kulikowska z siedzibą w Warszawie, 03-994, Wał Miedzeszyński 608, NIP: 5252533508, e-mail: sklep@epicgolf.pl.
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Epic Golf dla celów niezbędnych do wykonania Umowy. Ponadto, Epic Golf może wykorzystywać dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności marketingu usług świadczonych przez Epic Golf, w tym profilowania danych osobowych dla powyższych potrzeb, z zastrzeżeniem, iż Klient ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów, o których mowa w niniejszym zdaniu.
 3. Dla celów marketingowych Epic Golf może również przetwarzać dane osobowe na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Klienta, w zakresie wynikającym z takiej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a Klient może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Epic Golf, w szczególności podwykonawcom, z których Epic Golf korzysta dla potrzeb świadczenia Usług.
 5. W przypadku nabycia Usługi wynajmu symulatora golfowego, dane osobowe (imię i nazwisko) Klienta mogą być widoczne na tablicy wyników umieszczonej wewnątrz lokalu Epic Golf.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 7 - 11 poniżej, dane osobowe Klientów będą przechowywane przez Epic Golf przez okres realizacji Umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przepisami prawa.
 7. W przypadku Klientów, którzy dokonali Rejestracji w Serwisie, dane osobowe będą przechowywane przez Epic Golf przez okres korzystania z Serwisu, przy czym Epic Golf może usunąć konto w Serwisie i zawarte w nim dane osobowe po 12 miesiącach od ostatniego zalogowania do Serwisu.
 8. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych, Epic Golf będzie je przetwarzać do czasu uzyskania ewentualnego sprzeciwu Klienta bądź cofnięcia zgody przez Klienta.
 9. Na terenie obiektów Epic Golf funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu, a także ochrony mienia tych osób i mienia Epic Golf. Dane osobowe zebrane w wyniku zastosowania monitoringu mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa do uzyskania dostępu do takich danych. Administrator przechowuje nagrania z monitoringu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem, iż nagrania, które mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, mogą być przechowywane dłużej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  Po upływie powyższych okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 
 10. Oprócz pozostałych uprawnień, o których mowa w niniejszym artykule Regulaminu, Klient lub Użytkownik ma prawo do żądania od Epic Golf dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb realizacji Umowy z Epic Golf i skorzystania z Usługi. 
 12. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad przetwarzania danych znajdują zastosowanie postanowienia Polityki Prywatności i przepisy obowiązującego prawa.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Epic Golf zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w szczególności w przypadkach prowadzenia konserwacji, napraw bądź rozbudowy Serwisu.
 2. Epic Golf zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu ze skutkiem na przyszłość, jeżeli wynika to z okoliczności prawnych lub technicznych, w tym zmiany zakresu Usług świadczonych przez Epic Golf, zwiększenia bezpieczeństwa Usług bądź, jeśli z innych względów zmiany, takie są uzasadnione.
 3. Epic Golf powiadomi Użytkowników o proponowanych zmianach Regulaminu pocztą elektroniczną na adresy Klientów podane w procesie Rejestracji nie później niż na 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Zmieniona wersja Regulaminu wiąże Klienta w sytuacji, jeśli nie wyraził sprzeciwu przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu. W razie zgłoszenia takiego sprzeciwu, wszelkie Usługi nabyte przez Klienta przez datą wejścia w życie nowej wersji Regulaminu będą świadczone według jego dotychczasowej wersji.
 5. Zmiana Regulaminu może również zostać dokonana poprzez wyrażenie przez Użytkownika zgody na nową wersję Regulaminu, proponowaną przez Epic Golf.
 6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Epic Golf nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 7. Epic Golf w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookie). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Pozostałe informacje na temat stosowania plików cookie znajdują się w Polityce Prywatności.
 9. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności od ingerowania w oprogramowanie zapewniające funkcjonowanie Serwisu lub w treści prezentowane w Serwisie, a także od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Spory wynikające z Umowy będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta i Epic Golf, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowania do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez Strony.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

 

Produkt dodany do ulubionych